GENERALNI USLOVI


Opšti uslovi
Turistička agencija Balkanica
Morate prihvatiti ove Opšte uslove kako bi Turističa agencija "Balkanica"  prihvatila Vašu rezervaciju.
 
Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uvslove i plan putovanja prije nego što izvršite rezervaciju, jer su sastavni dio Ugovora o putovanju i obavezuju obje strane.
 
 
Definisana politika privatnosti o načinu prikupljanja, čuvanju i korišćenju podataka korisnika kartica
 
 
1. UGOVOR
 
1.1. Kupovinom programa i potpisivanjem ugovora uspostavljate pravni odnos sa turoperatorom i potvrđujete da ste upoznati sa programom kao uslovima programa i u potpunosti ih prihvatate. Uslovi iz obrasca Opštih uslova su sastavni dio Ugovora o putovanju između vas i turističke agencije Balkanica i obavezujuće su za ugovorne strane, kao i jedini uslov za rješavanje bilo kakvih sporova.
1.2. Organizator odgovara putniku za ono što ima pravo da zahtijeva zbog Ugovora. Odgovornost se odnosi i na posrednike koje će obavljati neko drugi a ne organizator. Ako je agent dio ugovora, odgovoran je za putnika na isti način kao i Organizator.
1.3. Glavni putnik je lice u čije ime se potpisuje ugovor. Glavni putnik je prvi na listi putnih dokumenata ili je spomenut na bilo koji drugi jasan način. Glavni putnik je odgovoran za plaćanje prema ugovoru. Sve promjene i moguća otkazivanja mora izvršiti glavni putnik. Izuzeci se mogu napraviti ako se glavni putnik ozbiljno razboli i ne može izvršiti promjene ili otkazivanja. Glavni putnik je odgovoran da organizatoru pruži tačne informacije o rezervaciji za ostale putnike obuhvaćene ugovorom.
1.4.Ako je putnik mlađi od 18 godina i putuje bez roditelja ili staratelja, to mora biti navedeno prilikom rezervacije. Potvrda o pristanku svih staratelja mora se predati Organizatoru prije uplate.
1.5. Ugovor je obavezujući za strane kada je Organizator pismenim putem potvrdio nalog glavnog putnika i glavni putnik je u ugovorenom roku uplatio dogovoreni depozit u skladu sa uputstvima Organizatora.
1.6. Organizator će odmah potvrditi porudžbinu glavnog putnika. Putni dokumenti se šalju na e-adresu glavnog putnika, u pisanom obliku, u obliku potvrde, e-kartice ili kao e-vaučer.

 

 

2. OBAVEŠTENJE I PLAĆANJE
 
2.1. Za obilazak koji organizuje Balkanica Travel (u daljem tekstu: Organizator), putnik može obavijestiti, rezervisati ili platiti obilazak putem www.balkanica.me, kao i u banci, koristeći naša bankarska uputstva (IBA), telefonom ili e-poštom.
2.2. Prijava postaje važeća kada je potvrdi Organizator, uz obavezno popunjavanje pismenog ugovora (potvrde) o obilasku, koji takođe može biti u elektronskom obliku.
2.3. Potpisivanjem Ugovora o putovanju, putem veb stranice (elektronske), kao i u pisanoj formi, putnik potvrđuje da su mu pruženi Uslovi i program putovanja, kao i uslovi osiguranja koji čine sastavni dio ugovora i da je isti prethodno pročitan i odobren.
2.4. Organizator je dužan da prije zaključenja ugovora putnike usmeno ili u pisanoj formi ili na trajnom mediju koji je lako dostupan putnicima obavijesti o svim promjenama informacija iz programa. Ako su putnici putovanje rezervisali putem komunikacije na daljinu, Organizator će ih obavijestiti o svim promjenama, načinu na koji je izvršena rezervacija i putnici mogu dobiti novu ponudu u roku od dva dana od prijema obaveštenja ili obavijestiti Organizatora da je to slučaj ne odobrenje i rezervacija će biti otkazana.
2.5. Kada je obaviješten, putnik mora platiti obavezni depozit od 40% od cijene, ako nešto nije predviđeno programom putovanja, a ostatak za puni iznos ugovorene cijene treba platiti 30 dana prije početka obilazka ili na neko drugo vremensko ograničenje. Ako putnik ne plati puni iznos u roku navedenom u ugovoru, programu putovanja ili ovim Uslovima i odredbama, putnik će biti obaviješten o otkazivanju putovanja.
 
 
3. PRAVA I OBAVEZE ORGANIZATORA
 
3.1. Turoperator je dužan da djeluje kao dobar organizator, kako u pogledu usluga koje čovjek sam obavlja, tako i prema izboru osobe kojoj je povereno obavljanje određenih usluga.
Pored toga, ovo zahtijeva turoperator:
3.1.1. Da zaključi putnički ugovor sa putnikom i izda ga u pisanom obliku ili kao elektronski dokument putem Interneta.
3.1.2. Učinite putnika dostupnim za program putovanja i opšte uslove.
3.1.3. Obavijestiti putnika o opštim uslovima i odredbama, kao i o mogućnosti i ponudi različitih vrsta osiguranja.
Organizator je dužan da putnike obavijesti o mogućnosti da ostvare zdravstveno osiguranje tokom boravka u inostranstvu, kao i putno osiguranje (osiguranje prtljaga, osiguranje od nezgode, osiguranje otkaza itd.) za putovanje u inostranstvo i domaće. Preporučite putniku da osigura osiguranje za navedene aranžmane putovanja. Potpisivanjem ugovora putnik potvrđuje da mu je ponuđen paket putničkog osiguranja koji ne uključuje obavezno zdravstveno osiguranje koje putnik plaća posebno, ili uz zahtjev za izdavanje ulazne vize.
3.1.4. Osigurati prava i interese u skladu sa dobrom poslovnom praksom u ovoj oblasti.
3.1.5. U skladu sa važećim zakonima i propisima, nedostatak vidljivosti između ugovorene i izvedene usluge eliminiše i, ako nije moguće, putniku nudi druge odgovarajuće usluge, bez dodatnih troškova za putnike.
3.1.6. Pružanje povrata na stvarnoj razlici u cijeni zbog trenutnog i potkrepljenog pismenog prigovora zbog potpunog ili delimičnog neizvršenja usluga obuhvaćenih programom putovanja, a sve u skladu sa zakonom i opštim uslovima Uslovi putovanja na Balkanica.
 
 
4. POSEBNA PRAVA I OBAVEZE ORGANIZATORA
 
4.1. Cilj Balkanica Travel-a je da organizuje sve ture kako se na oglašenom tržištu prihvata da bi moglo biti neophodno ili preporučljivo izmijeniti ili modifikovati plan putovanja ili njegov sadržaj zbog pretežnih okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti ili iz bilo kog drugog razloga.
4.1.1. Balkanica Travel zadržava pravo u bilo kom trenutku da suspenduje ili izmijeni sadržaj, smještaj, usluge ili cijene opisane u našoj brošuri ili mrežnim ponudama, ili da zamijeni alternativne aranžmane uporedive novčane vrijednosti; ili lokalna naknada, ako putniku putnik ne može dati besplatne opcije; i nije odgovoran za putnika za troškove ili gubitak uživanja kao rezultat ovih promjena.
4.1.2. Organizator može podići cijenu i zahtijevati naknadu ako se mijenja kurs, prevoznik naplati, promijeni ako utiče na troškove putovanja, povećanje zakona, poreza i slične obaveze koje utiču na povećanje troškova putovanja i jednostrano povećava cijenu osnovni pružaoci usluga za obilazak. Da bi se objavljena cijena povećala do 10%, nije potrebna saglasnost putnika, a povećanje cijene može se odnositi samo na dio usluge koji putnik još nije platio.
Ako povećanje ukupne ugovorne cijene pređe 10%, putnik može raskinuti ugovor bez pismene nadoknade pismenim obaveštenjem, ali najkasnije 48 sati nakon obaveštenja o povećanju cijene, u kom slučaju putnik ima pravo da vrati ono što je putnik platio Organizatoru. Ako putnik ne obavijesti Organizatora pismenim putem o odustajanju od ugovora u određenom roku, smatra se da se slaže sa novom cijenom.
4.1.3. Smještaj ponuđen u okviru programa može zamijeniti Organizator drugim smeštajem iste ili viših kategorija na mjestu predviđenom programom putovanja. Smještaj u nižim kategorijama može se izvršiti samo uz pristanak putnika, uz povraćaj razlike u cijeni u odnosu na kategoriju smještaja.
4.1.4. Turoperator nije odgovoran za zdravstvene probleme korisnika ture. Putnik je dužan da prilikom sklapanja ugovora brine o zdravlju i zdravlju djece kao i osoba koje putuju s njim (hronična bolest, alergija, starost, invaliditet, psihijatrijska bolest i drugi, birajući destinaciju usled čega postoji potreba za posebnom ishranom, smještajem, specijalnim uslugama i tretmanima) i u pisanoj formi pružiti posebne usluge u tom pogledu, u protivnom organizator obilaska neće preuzimati nikakve posebne obaveze ili na osnovu ovoga može biti odgovoran za štetu , niti mogu da se utvrde bilo kakve žalbe u vezi s tim.
 
 
5. PROMJENA PRED POLASKOM OD STRANE ORGANIZATORA
 
5.1. Organizator je dužan da u najkraćem mogućem roku obavijesti putnike ako se promjena turneje dogodi prije početka putovanja.
5.1.1. Ako je došlo do značajnih promjena prije polaska, putnik će moći da prihvati drugu ponudu sa odgovarajućim ili višim standardom; ili izbor određenih aranžmana za obilazak nižeg nivoa, uz povraćaj razlike u cijeni; ili otkažite i primite puni povrat novca. Definicija „značajne promjene“ je promjena koja je opravdano neophodna, ali zavisi od pojedinačnog obilaska i okolnosti.
5.1.2. Organizator ima pravo da promijeni program prije polaska ako se pojave nepredviđene okolnosti, izbjegne ili ukloni, a koje nisu primljene u vrijeme prijema uplate za obilazak.
Organizator zadržava pravo promene dana ili sata obilaska, produženja ili skraćivanja trajanja događaja, kao i pravo promjene toka ture u programu, ukoliko se uslovi promjene (elementarne nepogode, nepovoljni vremenski uslovi , vozila mogu postati neispravna, zagušenje saobraćaja na granici ili u saobraćaju, odloženo slijetanje u određenoj zemlji, štrajkovi koji utiču na sprovođenje programa, zatvaranje bilo kog od mjesta zakazanih za obilazak, promjene sistema viza ili druge izuzetne okolnosti) bez obaveze plaćanja štete ili druge naknade putniku.
5.1.3. Gore pomenute promjene mogu se desiti tokom realizacije turneje i zbog određenih destinacija u odnosu na kalendarski period (vjerski praznici, običaji, praznici itd.). U tom slučaju, Organizator je dužan da obavijesti putnika o promjeni, kao najrelevantniju, usmenim obaveštenjem relevantnim u određenim okolnostima (ako se isti spis ne može poslati na vrijeme zbog nedostatka vremena).
 
 
6. PROMJENA PROGRAMA OD STRANE ORGANIZATORA TOKOM OBILAZKA 
 
6.1. Organizator ima pravo da izmijeni program u okviru započete turneje ako se pojave, izbjegnu ili uklone nepredviđene okolnosti koje nisu postojale u vrijeme prije polaska.
6.2. Tokom turneje moguće su promjene u programu boravka i putovanja, što ne dovodi do toga da učesnici plaćaju.
 
 
7. OTKAZIVANJE OD STRANE ORGANIZATORA
 
7.1. Organizator ima pravo da odustane od obilaska, osim ako nije obaviješten o minimalnom broju putnika planiranim programom obilaska ili u slučaju vanrednih okolnosti.
7.1.1. Organizator otkazivanja putovanja iz ovih razloga dužan je da obavijesti putnike najkasnije 7 dana prije zakazanog obilaska i dužan je da putniku vrati ukupan iznos uplaćen u roku od 15 dana od datuma otkazivanja.
7.1.2. Turoperator može u potpunosti ili djelimično otkazati obilazak, u slučaju nepredviđenih okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, koje bi se mogle izbjeći ili otkloniti, a koje bi postojale u vrijeme objavljivanja programa, motivisani Organizator razlog zbog kojeg se program ne objavljuje i nije prethodno plaćen. Ako obilazak iz ovih motivisanih razloga istekne, Organizator ima pravo na naknadu za stvarno pružene usluge.
U slučaju potpunog otkazivanja ugovora, Organizator će pokušati da putniku obezbijedi alternativni program putovanja za isto ili drugo odredište koje putnik prihvati ili odbije u roku od 24 sata, u kom slučaju će stranke regulisati svoje odnose sa Ugovor.
7.1.3. Ako je putovanje otkazano iz ovih razloga, organizator ima pravo na naknadu za stvarno pružene usluge.
 
 
8. OTKAZIVANJE OD STRANE PUTNIKA
 
8.1. Putnik ima pravo da otkaže obilazak i dužan je da obavijesti organizatore obilaska. Otkazivanje se može izvršiti direktno na veb stranici ili u pismenoj formi, uključujući otkazivanje putem e-pošte. Datum pismenog otkazivanja osnova je za obračun naknade, prema zakonu Organizatora, izražen u procentima od ukupne cijene, ako program obilaska nije drugačije naveden, kako slijedi:
• 5% ako je obilazak otkazan do 45 dana prije početka putovanja (rano otkazivanje)
• 10% ako je obilazak otkazan na mesec dana, odnosno 30 dana prije početka putovanja
• 20% ako je obilazak otkazan 29 - 21 dan prije početka putovanja
• 40% ako je obilazak otkazan 20 - 15 dana prije početka putovanja
• 80% ako je obilazak otkazan 14 - 10 dana prije početka putovanja
• 90% ako je obilazak otkazan 9 - 6 dana prije početka putovanja
• 100% ako se otkaže 5 do 0 dana prije početka obilaska ili tokom obilaska
8.2. Putnik plaća Organizatoru samo nastale troškove ako je otkazao zbog okolnosti koje nije mogao da izbjegne ili otkloni: bolest ili smrt putnika ili supružnika i djece, prve nasledne rodbine, brata ili sestre ili poziv vojske, vežbanje putnika i elementarne nezgode su zvanično proglašene. Za ove slučajeve putnik je dužan da Organizatoru dostavi pisane dokaze.
U ovom slučaju, putnik je dužan da Organizatoru pismeno potvrdi razlog otkaza koji su izdali nadležni organi u roku od 5 dana. Ako osoba koja je otkazala obilazak obezbijedi odgovarajuću zamjenu ili organizator pronađe zamjenu, osoba je dužna da plati samo troškove Organizatora.
 
 
9. PUTNIČKA PRAVA I OBAVEZE
 
9.1. Pravo i obaveza putnika je da je, prije zaključenja ugovora o putovanju, detaljno upoznat sa programima putovanja, kao i sa sadržajem Uslova i odredbi, uslovima putničkog osiguranja, koji na kraju ugovora o putovanju potvrđuju prihvatanje klauzula u ugovoru.
9.1.1. Putnik koji vrši rezervaciju putem veb stranice, ima pravo i obavezu da pročita i prihvati Uslove i odredbe, koji se mogu preuzeti i odštampati sa veb stranice zajedno sa programom obilaska.
Putnik koji izvrši rezervaciju telefonom i ne želi ili ne može ući u agenciju da potpiše ugovor, ali želi izvršiti uplatu elektronski, mora biti upoznat sa programom i Uslovima putem veb stranice. U ovom slučaju se smatra da je putnik prihvatio uslove i odredbe plativši avans.
9.1.2. Da plati iznos u valutama na način i u dinamici koji su naznačeni.
9.1.3. Obezbijediti Organizatoru informacije i dokumenta neophodna za prevoz, smještaj, prelazak granice u predviđenom roku. Za bilo kakve netačnosti u pomenutim dokumentima putnik je lično odgovoran.
9.1.4. Putnik lično, njegovi dokumenti i prtljag ispunjavaju uslove i odredbe naših propisa i pravila zemalja u kojima putuje (granični, carinski, sanitarni, novčani, itd.). U slučaju neusklađenosti, sve posledice snosiće sam putnik.
Putnik je dužan da graničnim vlastima dostavi odgovarajuću potvrdu o svim dragocenostima koje sa sobom nosi i dužan je da ih položi u sef ili na recepciji smještaja.
Putovanje u određene zemlje, gdje se posebna pravila primenjuju kao obavezna vakcinacija ili obezbeđivanje određenih dokumenata, znači da putnik mora izvršiti neophodne vakcinacije i pružiti odgovarajuću potvrdu o tome.
9.1.5. Putnik je lično odgovoran i snosi sve moguće posledice za štetu nastalu organizatoru putovanja nepoštovanjem ili kršenjem ovih i drugih zakona, pravila i propisa.
Putnik je dužan da nadoknadi štetu nastalu prevoznim sredstvima i smještajem na licu mjesta.
9.1.6. Tokom vožnje u autobusima toaleti se ne koriste, osim ako nije drugačije dozvoljeno.
9.1.7. Putnik je dužan da se pridržava kućnog reda u objektu u kojem se nalazi i lično je odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu na predmetu, sobi, stanu tokom boravka u njemu.
9.1.8 Od učesnika na turneji mora se obavijestiti nadležni zdravstveni zavod i pridržavati se svih zdravstvenih uslova za putovanje u određenu zemlju. U slučaju bolesti, putnik mora snositi troškove liječenja.
9.1.9. Ako putnik nije rezervisao i ugovorio smještaj za posebne funkcije, može prihvatiti zvanično registrovani smještaj kako je opisano u programu obilaska.
 
 
10. POSEBNA PRAVA I OBAVEZE PUTNIKA
 
10.1.1. Putnik može odrediti drugu osobu koja će umjesto toga koristiti usluge predviđene programom obilaska. Zahtjev je da ova osoba ispunjava specifične zahtjeve planirane za određenu turneju i da organizator putovanja nadoknađuje troškove prouzrokovane zamjenom.
10.1.2. Ako putnik ne dođe na dolazak ili u sopstvenoj pauzi, Organizator putovanja nije dužan da prihvati zahtjev za vraćanje novca. Takođe, ako je putnik spriječen da nastavi zbog kršenja povrede ili zato što se predstavnici programa i programa ne prate i stoga ne koriste program predviđen za usluge, Organizator nije dužan da prihvati zahtjev za povraćaj sredstava.
Putnik snosi sve posledice gubitka (krađe ili drugog nestanka) ličnih dokumenata ili prtljaga prije ili tokom putovanja.
10.1.3. Putnik ima pravo na besplatan prtljag do težine nosača. Turoperator nije odgovoran za pokvareni, oštećeni ili izgubljeni prtljag ili za krađu prtljaga.
10.1.4. Organizator ne može biti odgovoran za nepotpunu ili neovlašćenu vizu pasoša, kao ni za odgovornost diplomatskog ili konzularnog predstavništva koje odbija izdavanje vize ili ako nadležni organ strane države ne odobri ulazak u zemlju. Sve moguće troškove snosi putnik.
10.1.5. Organizator je slobodan od ispunjavanja sporazuma, ako putnik u vezi sa grupnim putovanjem onemogućava izvođenje obilaska zbog teškog i neprimerenog ponašanja, bez obzira na upozorenja. U ovom slučaju putnik je dužan da organizatoru nadoknadi štetu.
U slučaju kršenja zakona, a posebno zakona države u kojoj putnik boravi, sve posledice pojedinog putnika snosi organizator putovanja, a ne da bi se obezbijedio povratak iste osobe (počinilac zločin) zajedno sa ostatkom grupe. Ako grupa putnika učini krivično delo, Organizator takođe nema suštinske obaveze za takve putnike ili grupu putnika.
10.1.6. PREPORUČUJE putnicima da osiguraju sebe i svoj prtljag kod nekih osiguravajućih društava kako bi ih zaštitili od nepredviđenih okolnosti.
10.1.7. Mladi mogu biti dio aranžmana samo sa jednim od roditelja ili uz pisanu saglasnost oba roditelja ili staratelja koji su ovjereni od strane suda.

 

 

11. CIJENE I SADRŽAJI U PROGRAMU 
 
11.1. Cijene su objavljene u programu obilaska i važe od dana objavljivanja programa i predstavljene su u evrima (€).
11.1.1. Cijene za sve ture su po osobi (bez/sa smještajem, na osnovu dvokrevetnih soba), ako u programu obilaska nije drugačije naznačeno.
11.1.2. Cijene su zasnovane na organizacionoj politici Organizatora i ne mogu biti predmet reklamacija.
11.1.3. Za datum plaćanja računajte datum kada je putnik platio elektronskim putem ili dan kada je iznos primljen na tekući bankovni račun Organizatora.
11.2. Sadržaj u programu obilaska je mnoštvo usluga opisanih i ponuđenih u programu obilaska koji pruža Organizator tokom obilaska, a koji je objavio jedinstvenu cijenu obilaska.
11.2.1. Sve vrste dodatnih usluga određenog kvaliteta (jednokrevetne sobe, dodatni obroci, drugi posebni uslovi itd.) koje nisu predviđene programom ture za koji je putnik zainteresovan, stranke su dužne da se unaprijed dogovore sa Organizatorom prije obilaska, ako Organizator može da realizuje takve posebne usluge.
11.2.2. Program obilaska uključuje kombinaciju najmanje dvije od sledećih usluga: transportnih usluga, hotela, ugostiteljskih usluga i troškova organizacije putovanja (agencijski agenti, vodič, lokalni vodič) za koje su usluge definisane cijenom programa.
U cijenu aranžmana obično nije uključeno:
• Fakultativni izleti
• Porezi na letove i drugi porezi
• Troškovi za dobijanje i izdavanje viza
• Osiguranje putnika i prtljaga, koje je posebno ugovoreno
• Dodatne usluge: Sobna usluga, korišćenje sobnih barova, sportske, rekreativne, medicinske, telefonske ili internet usluge
• Sve vrste posebnih usluga: korišćenje ležaljki i suncobrana, jednokrevetnih soba, dodatnih obroka, soba-pogled na more ili soba sa posebnim položajem, „apartman” ili porodična soba, putnik posebno plaća i dužan je da ih naruči prilikom rezervacije turneje . 
Ako putnik zatraži posebnu uslugu tokom obilaska, platiće je predstavniku stranog partnera u valuti zemlje u kojoj se nalazi ili direktno dobavljaču.
11.2.3. Organizator ne može biti odgovoran za fakultativne izlete i naknadne usluge na zahtjev putnika koje je izvršio i naplatio ino-partner ili neposredni dobavljač, a koji nisu predviđeni programom obilaska.
11.2.4. Organizator može predvidjeti da usluge koje se koriste isključivo u inostranstvu (dobrovoljni izleti, karte do odmarališta itd.) putnik plaća direktno stranim vlastima u inostranstvu - trećim licima u inostranstvu. Cijene se određuju na osnovu sporazuma sa našim stranim partnerima i NE SMIJU da odgovaraju cijenama prikazanim na licu mjesta - odredište na kojem boravi putnik i bilo koja razlika u cijeni možda neće biti predmet žalbe. Putnik je dužan da plati cijenu po dogovoru i bilo kakve žalbe i prigovori na kvalitet pruženih usluga ne mogu uticati na ugovorenu putnikovu obavezu, posebno prilikom plaćanja naknade za odbitak, ali u ovom slučaju odredbe stava 7. ovih na turneju se primenjuju opšti uslovi.
 
 
12. OPIS USLUGA I KATEGORIZACIJA
 
12.1. Sve usluge navedene u programu putovanja treba da znače prosječne standarde kvaliteta, prilagođene i specifične za određene destinacije i lokacije. Ako usluge drugog obima, kvaliteta, karakteristika i svrhe nisu posebno pružene u pisanom obliku prilikom rezervacije, one ne mogu opravdati očekivano i traženo.
12.2. Opisi u ponudi Organizatora odnose se isključivo na stambene objekte sa pripadajućim sadržajem, a ne na šire okruženje (objekti koji okružuju jaja, konfiguracija terena, moguća buka, saobraćaj itd.). Neki od navedenih sadržaja u programu ne moraju raditi, posebno u pogledu vremena boravka i drugih parametara (otvoreni bazen sa jajima zimi ili zatvoreni bazeni leti, ...), a sve u skladu sa pravilima vlasnika hotela.
12.3. Relevantni su samo opisi usluga obuhvaćenih programima obilaska, a ne opisivanje usluga u katalozima - publikacijama ili na veb stranicama za direktne pružaoce usluga, na primer, hoteli i drugi koji nisu obuhvaćeni navedenim programom.
12.3.1. Ponuđena prevozna sredstva, smještajni kapaciteti i drugi programi u programima Organizatora opisani su prema zvaničnoj kategorizaciji matične države u vrijeme objavljivanja programa obilaska.
12.3.2. Prehrana, udobnost i ostale usluge kategorizovane su prema lokalnim nacionalnim propisima od strane rezidentnih turističkih agencija, a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu uporedivi sa destinacijama.
12.3.3. Organizator ima pravo da unajmi sve tipove autobusa koji ispunjavaju zahtjeve za udobnošću autobusa (minibus, autobus ili dvospratni autobus) bez prethodne najave o tipu autobusa.
12.4. Predstavnik Organizatora, turistički vodiči, lokalni vodiči, turistički animator ili lokalni predstavnici organizatora planirani programom obilaska ne znače da su stalno i neprekidno prisutni, već samo kontakt i pružanje usluga pod unaprijed utvrđenim uslovima u programu obilaska. Pored toga, predstavnik Organizatora, turistički vodič ili bilo koji vodič nije kompetentan za donošenje bilo kakve hitne medicinske pomoći putniku ili policijskoj intervenciji, itd., Ali odluku donosi samo putnik, po svom nahođenju i potrebi, u svakom slučaju .
12.5. Posebno upozoravamo na razliku u standardima i kriterijumima koji su karakteristični za neevropske destinacije, u odnosu na opšteprihvaćene evropske karakteristike, pa preporučujemo barem izbor nekoliko kategorija hotela.
12.6. Program obilaska obilježen je brojem kalendarskih dana. Prvi dan je dan polaska, a poslednji dan naznačen u programu putovanja je dan povratka, osim ako se radi o celodnevnoj ekskurziji.
 
 
13. PUTNIČKA DOKUMENTA I TRANSPORT
 
13.1. Putnik je dužan da vodi računa o važnosti svojih putnih isprava i, ako je sumnjivo, obavi odgovarajuće provjere kod nadležnih organa.
13.1.1. Za putovanje u inostranstvo, putnik mora imati važeću putnu ispravu tokom boravka (ponekad je potreban period važenja od najmanje 6 mjeseci).
13.1.2. Putnik je dužan da organizatoru blagovremeno dostavi potrebne informacije i ako mu je potrebna viza u zemlji u kojoj putnik putuje, dužan je da mu obezbijedi vizu u roku za program putovanja. U suprotnom, ako putnik ne dostavi potrebna dokumenta u roku, smatra se da je obavio obilazak. Organizator nije odgovoran za tačnost podataka o vizi niti za bilo kakve greške koje je izvršila ambasada ili treća strana, a koje mogu uticati na validnost vize i ulazak u zemlju.
13.1.3. Svi uslovi predviđeni programom putovanja odnose se samo na državljane EU i turoperator nije kriv ni motivisan da upozori putnike - državljane drugih zemalja na uslove (na primer vizu) koji se odnose na zemlju odredišta ili tranzita. Dužnost je putnika, stranog državljanina, da ga nadležni konzulat obavijesti i shodno tome obezbijedi potrebne uslove i dokumenta na vrijeme.
Ako se putovanje iz gore navedenih razloga ne može realizovati, s obzirom na gore navedeno, radi se isključivo o neuspehu stranog državljanina.
13.1.4. Neskladnosti ličnih podataka datih Organizatoru sa podacima u pasošu putnika (ime i sl.) mogu rezultirati štampanjem nove avio karte, sa troškovima ili čak proglašavanjem karte nevažećom tokom putovanja, za čije je posledice putnik odgovoran sam.
13.1.5. Neuspjeh svih putnih dokumenata i nemogućnost putovanja, zbog zabrane putnicima, granicama ili drugim nadležnim organima, ulaska, tranzita ili preseljenja u zemlju, okolnost je izvan delokruga Organizatora putovanja, što bi trebalo uzeti u obzir.
13.2. Tokom putovanja putnik je dužan da vodi računa o svojim putnim ispravama i prtljagu, da vodi računa o uobičajenim rutinama tokom prevoza, kao i o vremenu polaska i dolaska.
13.2.1. Putnik je dužan da preuzme odgovornost tokom putovanja, na svojim putnim ispravama, a ako izgubi pasoš ili mu isti bude ukraden, o svom trošku, daće nove i snosi sve moguće štetne posledice, ako se to dogodi.
13.2.2 Putnički vazdušni saobraćaj regulisan je međunarodnim vazdušnim propisima, kao i pravilima avio-kompanija koje turoperator angažuje. Redovni letovi uključuju prevoz putnika ekonomske klase. Pomerajući predviđeno vrijeme polaska kao i odložene avione na jednoj ili više redovnih linija ili čarter letova tokom putovanja, organizator putovanja nema uticaja na moguće posledice prouzrokovane kašnjenjem. Pored toga, izazvan bilo kojim drugim razlogom van uticaja Organizatora, organizator putovanja nema uticaja na moguće posledice, kao što su bezbednosni razlozi, uslovi vazdušnog saobraćaja, vremenski uslovi, tehničke greške itd. Trenutni propisi i naknade u vazdušnom saobraćaju se već primenjuju.
13.2.3. Putnik je dužan da vodi posebnu pažnju prilikom donošenja redovnih procedura na aerodromima i na blagovremenom letu. Pažljivo sledite uputstva i upozorenja koja odmah objavljuju aviokompaniju, jer svaka nepažnja može prouzrokovati da putnik propusti let, ne uđe u avion, greška na izlaznoj kapiji ili kašnjenje.
13.2.4. Gore navedeno odnosi se i na druge vidove prevoza i transfera. Autobuske i autobuske prevoze obavljaju standardni autobusi u skladu sa važećim pravilima i kriterijumima. Mjesta po pravilu nisu numerisana ili se određuje način promjene mjesta tokom obilaska ako nije regulisano nešto drugo u programu obilaska.
13.2.5. S toga je Organizator ili prevoznik ovlašćen da vrši planiranje putnika, u zavisnosti od konkretnih okolnosti. Kašnjenja autobusa zbog vremenskih uslova, vanrednih prilika u saobraćaju, prekomernog držanja granica, kvarova i slično, u prirodi su stvari na koje utiče Organizator, što je vrijedno pamćenja. Putnik je dužan da djeluje korektno (ako je pogođen alkoholom, drogom ili neprimjerenim ponašanjem), Organizator ima pravo da ga ne primi na prevoz ili će u prisustvu policije biti uklonjen iz prevoznog sredstva i daljeg prevoza do odredište, a to nije obaveza Organizatora.
13.2.6. Pušenje, konzumacija droga i alkohola zabranjena su u prevoznim sredstvima. Ponašanje putnika ne smije da uznemirava putnike u autobusu, vozače autobusa i vodiče, u suprotnom, biće odmah uklonjeni iz transportnog vozila. Rutu, pauze, lokaciju i dužinu njihovog trajanja određuje vođa putovanja - vozač. Turistički vodič - vozač ima pravo, zbog neizbežnih okolnosti, da promijeni raspored, rutu ili narudžbinu u obilasku lokacije.
Putnik je dužan da prihvati svaki ponuđeni prostor u prevoznom sredstvu. Putnik od parkinga do smeštaja nosi putnik (prevoz će biti što bliži smeštaju). Ako prevoz prtljage od parkinga do hotela organizuje hotel, organizator neće biti odgovoran za gubitak ili oštećenje prtljage. Za zaboravljene stvari u autobusu organizator nije odgovoran već će preduzeti sve potrebne mjere u okviru svojih mogućnosti da ih pronađe. Dužnost je putnika da jasno označe svoj prtljag ličnim podacima i da lične stvari i vrijednosti ne budu u autobusu (organizator nije odgovoran za njihov nestanak). Dok se voze u autobusima, ne koriste toalete ukoliko im to nije odobreno.
13.2.7. Putnik je dužan da nadoknadi svaku štetu na vozilu i na smeštajnom objektu direktno na lokaciji.
13.2.8. Prevoz putnika željezničkim, morskim, riječnim ili jezerskim prevoznim sredstvima se vrši, a direktna odgovornost ovih prevoznika utvrđuje se u skladu sa pravilima koja regulišu navedeni vid prevoza.
 
 
14. ŽALBE I REKLAMACIJE
 
14.1. Putnik ima pravo da se žali na uslugu strogo poštujući pravila za rešavanje problema.
14.1.1. U slučaju nezadovoljstva uslugom, morate odmah prijaviti organizatora ili predstavnika drugog ovlašćenog lica kako bi se preduzele mjere za uklanjanje problema u skladu sa važećim međunarodnim propisima, nacionalnim propisima i primenljivim primenama.
14.1.2. Putnik je dužan da u dobroj nameri sarađuje sa predstavnikom organizatora i neposrednim pružaocem usluga kako bi se uklonili razlozi za žalbu. Ako putnik ne prihvati ponuđeno rešenje koje odgovara plaćenoj usluzi, organizator neće prihvatiti naknadnu žalbu putnika.
14.1.3. Ako se razlog za žalbu ne ukloni na licu mjesta, putnik sa predstavnikom organizatora ili pružaocem usluga izdaće pisanu potvrdu u duplikatu u potpisu oba. Putnik zadržava kopiju ovog obaveštenja.
14.1.4. Ako se razlog za žalbu ukloni na mjestu, putnik je dužan da na isti način potpiše obaveštenje, a u drugom slučaju se smatra da je cijelo putovanje nastavilo da koristi ponuđeni program.
14.1.5. Svaki putnik ima pravo na žalbu na neispunjenu ili delimično završenu uslugu i dužan je da priloži stvarne dokaze organizatoru putovanja najkasnije 8 dana nakon završetka putovanja, u pisanoj formi, na vrijeme i sa obrazloženim žalbama .
U vašem je interesu da podnesete žalbu u roku kako bi Organizator mogao isto detaljno razmotriti, što ukazuje da Organizator možda neće adekvatno razmotriti grupne žalbe podnijete bez punomoćnika i grupne žalbe bez stvarnih konkretnih žalbi u odnosu na svakog putnika pojedinačno.
14.1.6. Putnik je dužan dobro sarađivati i strpljivo čekati vremenski okvir od 1 do 2 dana kako bi otklonio prigovore (loše očišćen stan, kvar u frižideru, curenje električne energije ili vode itd.).
14.2. Putnik ima pravo na reklamaciju, djelimični ili potpuni propust da izvrši uslugu koju pruža organizator putovanja.
14.2.1. Ako propust organizatora dođe do neizvršenja ili nepotpunog izvršenja usluge, putnik ima pravo da spusti cijenu do te mjere da je stvarna razlika između nabavke i stvarnih usluga. Organizator je dužan da odgovori na pristiglu pisanu i trenutnu žalbu u roku od 15 dana od dana prijema ili u istom roku za povraćaj novca radi smanjenja cijene, ako je žalba opravdana.
14.2.2. Naknada isplaćena uz opravdanu i poštenu reklamaciju srazmerna je iznosu neplaćene ili delimično završene usluge, što znači da, naravno, možda neće biti uključena u usluge koje se koriste ili iznos ukupne cijene aranžmana.
14.2.3. Ako putnik prihvati plaćanje naknade u svrhu razumnog smanjenja cijene ili bilo kog drugog oblika naknade, podrazumijeva se da se putnik slaže sa predlogom organizatora za mirno rešavanje spora i time ukida sve dalje zahteve protiv organizatora.
14.2.4. Smatra se da je razlika u cijeni između putnika i organizatora postignuta u skladu sa zakonom i ovim Pravilima i uslovima kada je organizator putniku ponudio stvarnu razliku u cijeni za neadekvatno pružene usluge.
14.2.5. Ako pružalac usluge treba da nadoknadi bilo kakvu štetu, Organizator određuje da li će on izvršiti plaćanje i da li će pružaocu usluge nadoknaditi ili zastupati putnik da nadoknadi štetu pružaocu usluga.
14.2.6. U interesu obje strane, prvenstveno iz ekonomskih razloga i potpunosti, putnik ne pokreće nijedan drugi postupak dok ispitanik ne dobije odgovor u vezi sa žalbom, a samim tim ni svaki zahtjev za novim postupkom koji prethodno nije pokrenut istek roka.
14.2.7. Za sve sporove kojima se na osnovu toga nadoknađuje šteta regulisaće se opšta nadležnost Suda.
 
 
15. POPUSTI I POSEBNE PONUDE
 
15.1.1. Popusti i posebne ponude mogu se primijeniti samo u vrijeme rezervacije i ne mogu se naknadno dodati, bez obzira na bilo koje naredne promjene na originalnoj rezervaciji.
15.1.2. Molimo vas da pažljivo pročitate uslove našeg programa putovanja da biste ostvarili popuste za djecu, popuste za omladinu, popuste za grupe itd., kao i druge pogodnosti koje su posebno predviđene programom.
15.1.3. Dodatni uslovi i odredbe mogu se dodati pod popustima i posebnim ponudama i odnose se samo na određenu ponudu na koju se odnose. Kada se za rezervaciju mogu primijeniti dva ili više popusta, u svakom slučaju će se primijeniti samo popusti koji nude maksimalnu uštedu na rezervaciji.
15.1.4. Uslove za obezbeđivanje popusta za djecu i druge pogodnosti posebno navedene u programu putovanja određuju hotel i drugi direktni pružaoci usluga i treba ih tumačiti restriktivno (za djecu do dvije godine, trenutni kalendarski datum je kada dijete ima dvije godine, a ne tokom putovanja).
 
 
 
16 PUTNIČKO OSIGURANJE I OSIGURANJE OD AVANTURSKE TURE
 
16.1. Putnik prihvata da cijena obilaska ne uključuje putno osiguranje.
16.1.1. Balkanica Travel obavještava sve da svi putnici ostvaruju putno osiguranje dok putuju Balkanica Travelom pokrivajući lične povrede, medicinske troškove, troškove repatrijacije i evakuacije.
16.1.2. Preporučuje se da se pokriće proširi tako da uključuje otkazivanje, umanjenje i sve ostale troškove koji mogu nastati kao rezultat gubitka, oštećenja, povrede, kašnjenja ili neprijatnosti koje se dogodi putniku.
16.1.3. Balkanica Travel neće prihvatiti odgovornost za gubitak, krađu ili oštećenje prtljaga ili ličnih stvari. Lične stvari izgubljene ili ukradene dok su putnici bili bez nadzora u javnim salonima ili na drugim javnim površinama, bilo na brodu, vozu, autobusu ili drugom načinu prevoza, u javnom vlasništvu ili u vlasništvu kompanije Balkanica Travel ili negdje drugdje, ne mogu se nadoknaditi.
16.1.4. Prilikom osiguranja putničkog osiguranja, putnik mora osigurati da je osiguravač upoznat sa vrstom putovanja koje treba preduzeti.
16.2. Ako putnik učestvuje u obilasku ili izletu sa aktivnostima, avanturama, ekstremnim ili drugim sportovima, pored putničkog osiguranja, takođe treba dobiti osiguranje za avanturistička putovanja.
16.2.1. Ture ili izleti sa aktivnostima, avanturama, ekstremnim sportovima ili drugim vrstama sportova koje organizuje Balkanica Travel osmišljeni su tako da učesnicima omoguće izlaganje pravoj prirodi posećenog okruženja i na taj način uključuju element potencijalnog rizika i izloženosti potencijalnim opasnosti u odnosu na „normalne pakete“. 
16.2.2. Da bi učestvovali u avanturističkim turama, preporučujemo putnicima da uključuju putničko osiguranje sa avanturističkim osiguranjem ili ekstremnim sportovima koji štite putnike od neželjene štete ili drugih rizika za ove ture ili aktivnosti. Balkanica Travel prihvata sve rezervacije, pod uslovom da je putnik svjestan takvih rizika i opasnosti i da putnik preuzme svu odgovornost u skladu sa sopstvenom voljom putnika.
16.2.3. Ako putnik učestvuje u aktivnosti koja nije dio obilaska koji je već organizovao Balkanica Travel, sa trećom stranom, putnik preuzima svu odgovornost za učešće u takvoj aktivnosti i moguće rizike sa takvom aktivnošću.
16.2.4. Ako putnici dožive telesnu povredu, mogući drugi gubitak ili smrt kao rezultat aktivnosti obuhvaćene aranžmanom rezervisanim u Balkanica Travel-u, Balkanica Travel prihvata odgovornost samo ako je smrt, lična povreda ili gubitak prouzrokovana nehatnom radnjom i / ili nemarom kompanije Balkanica Travel, agenata ili direktnih dobavljača.
16.2.5. Balkanica Travel neće biti odgovorna za takvu smrt, telesne povrede ili drugi gubitak koji je pretrpeo putnik ako nije došlo do greške u Balkanica Travel-u ili njegovom partneru, ili ako je razlog krivnja putnika (uključujući bez ograničenja opšte značenje ranije učešće putnika u bilo kojoj aktivnosti / mogućnosti koja nije obuhvaćena programom ili kojom direktno upravlja Balkanica Travel) ili zbog okolnosti koje niti Balkanica Travel, niti njegovi partneri razumno očekuju ili izbegavaju.
 
 
17. VALIDNOST I ZAKON
 
17.1.1. Ponude sa planerima, datumima i cenama važe od objavljivanja na našoj veb stranici do uklanjanja istih sa naše veb stranice. Balkanica Travel zadržava pravo da izmijeni bilo koji plan putovanja, usluge, objekte, cijene, smještaj ili vozila opisana u ponudama na našoj veb stranici, a da nije odgovoran za naknadu ili povraćaj novca.
17.1.2. Opšti uslovi i sva pitanja koja iz njih proizilaze, podležu crnogorskom zakonu i isključivoj nadležnosti crnogorskih sudova. Podaci sadržani u našim ponudama na mreži tačni su u vrijeme objavljivanja. Međutim, Balkanica Travel ne preuzima odgovornost za bilo kakve netačnosti sadržane ovde.
17.1.3. Za sva pitanja koja nisu regulisana Opštim uslovima, primenjivaće se odredbe Zakona o turizmu i zaštiti potrošača.
 
 
18. POLITIKA PRIVATNOSTI
 
18.1. Ova Politika privatnosti reguliše praksu prikupljanja informacija od korisnika prilikom korišćenja internet stranice http://www.balkanica.me , kao i njihovo skladištenje u bazama podataka našeg agencije Balkanica Travel Agency. Naša politika privatnosti obuhvata razloge kako i zašto sakupljamo, koristimo i štitimo Vaše lične podatke.

Zadržavamo diskreciono pravo da ovu Politiku privatnosti možemo izmijeniti u svako doba i da tako izmijenjen tekst postane važeći odmah po objavi istog na Web sajtu.

Nastavak Vašeg korišćenja Web sajta nakon izmjena, podrazumijeva da prihvatate sve uslove tako izmijenjene Politike privatnosti. Stoga savjetujemo korisnike da periodično ponovo detaljno pročitaju informacije sadržane u Politici privatnosti, kako bi bili informisani o eventualnim promjenama.

 

 

19. NAČIN PRIKUPLJANJA I UPOTREBA PODATAKA

 

19.1. Tokom Vaše posjete sajtu možemo prikupiti vaše lične podatke koji su neophodni da podesite svoj nalog, u svrhu naplate ili korišćenja naših usluga. Vaše lične podatke koristimo isključivo i samo kako bi nam omogućili da Vam obezbijedimo ponude i usluge koje želite radi zadovoljenja Vaših zahtjeva ili da Vam prilagodimo našu ponudu, tj. da je personalizujemo, unaprijedili rad Web sajta, osigurali proveru administrativnih zadataka, uspostavili kontakt sa Vama, poboljšali naše oglašivačke i promotivne rezultate i poboljšali našu ponudu aranžmana i usluga na tržištu, kao i u svrhu saradnje sa institucijama odgovornim za sprovođenje zakona.

Mi ne prodajemo i ne iznajmljujemo Vaše lične podatke trećim licima, za njihove markentiške potrebe a da prethodno nismo Vama dali mogućnost da tu opciju isključite. Međutim, mi možemo otkriti Vaše podatke našim poslovnim jedinicama i partnerima, koji su dio ove Politike privatnosti. Nikada i ni pod kojim uslovima nećemo zloupotrijebiti Vaše lične podatke. 

 

 

20. SKLADIŠTENJE I ČUVANJE PODATAKA

 

20.1. Preduzeće Balkanica Travel Agency kao prodavac aranžmana i usluga na Web sajtu ulaže maksimalne napore radi zaštite Vaše privatnosti kad ste "online" kao korisnik. Vaše lične infrmacije se čuvaju na siguran i poverljiv način, i obrađuju na zakonit način u skladu sa našom politikom privatnosti. Preduzimamo odgovarajuće tehničke i organizacione mjere radi zaštite od naovlašćenog i nezakonitog pristupa i obrade vaših ličnih podataka, uključujući i enkripciju Vaših informacija. Mi ćemo Vaše informacije zadržati onoliko dugo koliko je potrebno da obradimo Vaš nalog, Vaše plaćanje, odradimo refundaciju sredstava, odgovorimo na žalbu ili pružimo Vam promotivne informacije na koje ste se prijavili.

 

 

21. POLITIKA KOLAČIĆA (COOKIES)

 

21.1. Kolačić (cookie) je informacija sačuvana na Vašem računaru od strane internet stranice koju posJetite. Kolačići obično čuvaju Vaša podešavanja, postavke za internet stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada opet otvorite istu internet stranicu internet pregledač šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da Vas prepozna i prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama. Ukoliko ne želite da naš Web sajt ima pristup Vašim kolačićima, možete ih blokirati. Većina web browsera Vam omogućava da blokirate kolačiće. To možete uraditi putem Podešavanja Vašeg web browsera.

 

 

 

 
Ovi Uslovi i odredbe stupaju na snagu 1.3.2019.

Pjesacenje Volusnica - Prokletije

Prokletije su najveći planinski masiv Balkana. Pripadaju planinskom vijencu Dinarida i njihov su na ...


 

JULSKI KAMP- polazak 10.jul

Dječiji kampovi doprinose fizičkom i umnom razvoju , podstiču djecu da budu strpljivi, istrajni, ...


 

AVGUSTOVSKI KAMP - polazak 10. avgust

Djeciji kampovi doprinose fizickom i umnom razvoju, podsticu djecu da budu strpljivi, istrajani, kre ...


 
 

Subscribe to our newsletter to get exclusive discounts and new offers right in your inbox.